Pagina wordt geladen ...
NNO accountants en belastingadviseurs | 7905 CA Hoogeveen | Leeuweriklaan 9 | 0528 23 21 21 | info@nno.nl linkedin

Gedragscode NNO accountants en belastingadviseurs

Inleiding

Als vennoten en medewerkers van NNO accountants en belastingadviseurs hebben wij een voorbeeldfunctie in de markt en handelen we in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en goede smaak. Dit vertaalt zich in communicatie, wijze van kleden en onderlinge omgangsvormen. Tijdens de uitoefening van onze functie treden medewerkers op eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten van de wet, verordeningen en voorschriften van onze beroepsorganisatie (NIVRA).

Ten aanzien van onze houding en ons handelen hebben wij een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is voor iedereen binnen en buiten ons kantoor beschikbaar. Op de naleving van onze gedragscode door iedereen die verbonden is aan ons kantoor wordt door de vennoten systematisch toegezien. In onze gedragscode worden basisprincipes voorgeschreven die gelden voor al onze dienstverlening gebaseerd op de Verordening Gedragscode (VGC) van NIVRA en NOvAA zoals deze binnen de accountancybranche voor elk accountantskantoor gelden.

Basisprincipes

Integriteit

In de Verordening Gedragscode is de beroepseis ten aanzien van de integriteit vastgelegd in artikel A-100.4: "De (..)accountant treedt in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op". Iemand is integer als hij beantwoordt aan vooropgezette standaarden van gepast gedrag. Maar er is ook een betekenis van integriteit die staat voor professionele verantwoordelijkheid. Vaak is niet precies in regels en normen vastgelegd wat integriteit inhoudt, maar het komt erop neer dat een persoon staat voor wat hij doet.

Om integer te kunnen handelen onthouden wij ons van dat wat schadelijk is voor de reputatie van ons kantoor, de beroepsgroep als geheel en zijn wij integer in de relatie met cliënten, met andere partijen in de markt en in de onderlinge collegiale verhoudingen. Wij doen dan ook geen toezeggingen die we niet waar kunnen maken. Wij onthouden ons van uitspraken over relaties, derden en collega’s. Wij spreken niet over cliënten anders dan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Objectiviteit

Wij verrichten onze dienstverlening objectief met inachtneming van wet- en regelgeving van overheidswege en de bepalingen vanuit de beroepsorganisatie (NIVRA) waar wij mee te maken hebben. Wij beperken ons tot de feiten en laten ons niet beïnvloeden door eigen gevoelens of vooroordelen, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door derden. Wij laten ons niet in met bedenkelijke of verboden handelwijzen van cliënten of met zaken die ongeoorloofd zijn.

Deskundigheid en zorgvuldigheid

Deskundigheid en zorgvuldigheid stellen ons binnen NNO accountants en belastingadviseurs in staat om adequate professionele diensten te verlenen op basis van de benodigde kennis en kunde in overeenstemming met vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Het gaat dan naast een zeker kennisniveau ook om vakmanschap. Delegatie, uitvoering van werkzaamheden en dossiervorming zijn eveneens van belang. Dit noemen wij de deugdelijke grondslag. De wijze waarop wij dit binnen ons kantoor hebben vormgegeven, is vastgelegd in een stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit stelsel is voor ons kantoor vastgelegd in een kwaliteitshandboek op zowel kantoor- als opdrachtniveau. Elke medewerker is gehouden aan het hanteren van de werkwijzen, procedures en voorschiften die hierin zijn vastgelegd.

Ons kennisniveau wordt niet alleen op peil gebracht en gehouden door te voldoen aan Permanente Educatieverplichtingen waaraan wij ons als accountants dienen te houden. Wij houden tevens zoveel mogelijk relevante vakliteratuur bij en blijven waar mogelijk op de hoogte van brancheontwikkelingen. In onze periodieke overleggen komen relevante (vaktechnische) onderwerpen aan de orde.

Geheimhouding

Informatie over opdrachten en cliënten is strikt vertrouwelijk en wordt geheim gehouden. Deze bepaling is essentieel voor het verkrijgen en behouden van het vertrouwen tussen onze cliënten en medewerkers. Iedereen binnen NNO accountants en belastingadviseurs is gehouden aan deze beroepseis ten aanzien van geheimhouding. Om deze reden is in de arbeidsovereenkomst van onze medewerkers een geheimhoudingsclausule opgenomen. Op de geheimhoudingsbepalingen zijn in de regelgeving enkele uitzonderingen opgenomen, bijvoorbeeld bij fraude en rechtszaken. Die uitzonderingen zullen binnen ons kantoor uitsluitend door of met toestemming van de vennoten worden toegepast.

Professioneel gedrag

Medewerkers binnen NNO accountants en belastingadviseurs handelen op basis van de geldende gedrags- en beroepsregels. Dit betekent dat wij ons niet uitsluitend willen houden aan de basisbeginselen voor de vaktechnische kwaliteit in formele zin maar dat ook de strekking en bedoelingen ervan uit ons gedrag moeten blijken. Tevens dienen wij als medewerkers van NNO accountants en belastingadviseurs ons te gedragen naar de voorbeeldfunctie die wij als accountant hebben. Kortom, een professioneel kritische instelling en beschouwing.

Praktische uitwerking

Bovenstaande basisprincipes vormen de basis voor onze dienstverlening. Tevens vormen deze basisprincipes mede uitgangspunten voor ons stelsel van kwaliteitsbeheersing waarin ook vaktechnische en professionele normen zijn vastgelegd. Dit houdt onder meer het volgende in:

we zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn;
we accepteren en betalen geen steekpenningen;
we bieden alleen die diensten aan die binnen onze kennis en ervaringsbereik vallen;
we voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze;
we respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze medewerkers en anderen met wie wij zaken doen;
we bewaken onze objectiviteit en onafhankelijkheid;
wanneer de situatie daarom vraagt door complexiteit van kwesties waarmee we worden geconfronteerd, of vanwege het risico, raadplegen we externe deskundigen in overeenstemming met de richtlijnen voor consultatie zoals ons kantoor heeft vastgelegd;
periodiek wordt de werking en naleving van ons stelsel van kwaliteitsbeheersing zowel door internen als externen getoetst teneinde kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven leveren.

Verantwoordelijkheid

Onze gedragscode beschrijft hoe we ons dienen te gedragen en zaken dienen te doen in uiteenlopende omstandigheden en situaties. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om de gedragscode en het beleid van NNO accountants en belastingadviseurs consistent en correct na te leven en om anderen te helpen dit ook te doen.

Overtreding van de gedragscode

We willen iedereen stimuleren om twijfels over naleving van onze gedragscode te melden en te uiten op een oprechte, redelijke, eerlijke en respectvolle manier. NNO accountants en belastingadviseurs wil individuele personen beschermen tegen represailles. De vennoten zijn verantwoordelijk voor de behandeling van meldingen die onder de aandacht worden gebracht.

Sancties

Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig, volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen en in het uiterste geval ontslag. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren. 

 

nba